Кам’янська сіл/рада
http://sofkamyansil.dp.gov.uaПРОЕКТ

 

У К Р А Ї Н А

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

КАМ’ЯНСЬКА СІЛЬСЬКА   РАДА

СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

  СЕСІЯ

 

РІШЕННЯ

 

Про затвердження Положення

«Про порядок списання майна

комунальної власності Кам’янської сільської ради»

 

          З метою встановлення єдиних вимог до порядку списання комунального майна Кам’янської сільської ради та на виконання положень Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,  відповідно до Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 №1314, враховуючи рекомендації постійних  комісій з питань агропромислового комплексу, земельної реформи та екології, комунальної власності, будівництва  та житлово-комунального господарства та   з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, охорони здоров’я, освіти, культури та торгівельно-побутового обслуговування,  Кам’янська сільська рада

вирішила:

1. Затвердити Положення про порядок списання майна комунальної власності Кам’янської сільської ради (додається).

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань агропромислового комплексу, земельної реформи та екології, комунальної власності, будівництва  та житлово-комунального господарства та   з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, охорони здоров’я, освіти, культури та торгівельно-побутового обслуговування.

 

              Сільський голова                                       О.Стрибуль

 

с. Кам’янка

______ 2018 року

№   -   /УІІ

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії

Кам’янської сільської ради

від______ 2018р. №  -  /УІІ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок списання майна комунальної власності

Кам’янської сільської ради

1. Загальна частина

           1.1. Положення розроблене з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання  комунального майна, яке заходяться на балансі Кам’янської сільської ради (далі - установи), строк використання якого більше одного року, крім об'єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), матеріальних активів, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), а також застосовується при списанні запасів, не придатних для подальшого використання, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані), виявлених в результаті інвентаризації як недостача. Крім того, підлягають списанню будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів, та такі, що зруйновані внаслідок стихійного лиха. Морально застаріла комп’ютерна техніка, придатна для подальшого використання, може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим її закріпленням за відповідними закладами, установами та організаціями.

         1.2.   Терміни, які використовуються у цьому Положенні, вживаються у значенні, наведеному в законодавчих актах, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

         1.3. Дія цього Положення не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, державний матеріальний резерв, об'єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

1.3.1. Необоротні матеріальні активи спеціального призначення списуються відповідно до положень законодавства, яке ураховує специфіку їх збереження, використання, списання, утилізації тощо.

1.3.2. Запаси списуються згідно Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2013 № 947  «Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 р. N 246 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку».

1.4. Відповідно цього Положення списанню підлягає майно:

1.4.1. що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане комунальним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне);

1.4.2. морально чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням;

1.4.3. пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха та відновленню не підлягає;

1.4.4. майно виявлене в результаті інвентаризації як нестача. При цьому списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача, здійснюється після відшкодування його вартості, крім випадків, коли здійснити таке відшкодування неможливо.

       1.5. Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України «Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей» та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 N 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

 

2. Прийняття рішення про списання майна

2.1. Списання майна здійснюється установою, на балансі якої воно перебуває, на підставі прийнятого  рішення про надання згоди на його списання.

2.2. Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).

2.3. Списання повністю амортизованих основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів установи, первісна (переоцінена) вартість яких становить до 10 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника сільської ради, відповідно до цього Положення, більше як 10 тис. гривень  здійснюється за рішенням сесії сільської ради.

2.4. Списання майна, що перебуває на балансі сільської ради, здійснюється  відповідно до цього Положення.

2.5. З метою отримання згоди на списання майна керівники комунальних закладів подають до сільської ради разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

2.5.1. відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва);

2.5.2. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання з указанням підстави непридатності, затверджений керівником комунального закладу;

2.5.4. відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

2.5.5.  відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт).

2.6. У разі потреби сільський голова може запитувати від керівника комунального закладу додаткові документи, необхідні для прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, судові документи, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори тощо)

2.7. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається відповідним суб'єктом управління протягом 30 днів з дати надходження документів, зазначених у пункті 2.5. цього Положення.

2.8. Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється у формі рішення сесії Кам’янської сільської ради, а про відмову в наданні такої згоди - у формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

2.8.1. майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 1.6. цього Положення;

2.8.2. суб'єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;

2.8.3. керівник комунального закладу подав передбачені цим Положенням документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;

2.8.4. відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

2.9. У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести  додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

 

             3. Створення комісії із списання майна, її завдання та повноваження

       3.1. Для встановлення факту непридатності майна, що є комунальною власністю територіальної громади Кам’янської сільської ради і встановлення неможливості або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів  на його списання наказом керівника суб’єкта господарювання створюється  комісія  у складі:

-  керівника або його заступника (голова комісії);

          - головного бухгалтера або його заступника (в установі де штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, - особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

          - керівників відділів або інших працівників бухгалтерії, які обліковують майно;

- працівників відповідного профілю або інших досвідчених працівників суб’єкта господарювання, які добре знають об’єкти, що підлягають списанню.

 

Повноваження з визначення непридатності майна можуть бути надані щорічній інвентаризаційній комісії.

 

Наказ про створення комісії поновлюється щорічно або за потреби.

Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, який  додається до акту.

 

   3.2. Комісія:

3.2.1. проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

3.2.2. проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, по етажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

3.2.3. визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

3.2.4.  установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

3.2.5.  визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

3.2.6. здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

3.2.7. складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

3.3. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

3.3..1. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

3.3..2. акти технічного стану майна, що пропонується до списання;

3.3..3. акти на списання майна;

3.3..4. інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

3.4. У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.

3.5. Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

3.6. В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

3.7. В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

3.8. У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

3.9. Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються сільським головою.

4. Механізм списання майна

   4.1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття сесією сільської ради рішення про надання згоди (згідно з цим Положенням) на списання майна (крім випадків пошкодження майна внаслідок аварії чи стихійного лиха).

4.2. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо сільською радою, на балансі якої перебуває майно.

4.3. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт, тощо).

4.4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

4.5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб’єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

4.6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

4.7. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, спрямовуються відповідно до вимог чинного законодавства.

4.8. Сільська рада, на балансі якої перебувало майно, подає у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна сесії сільської ради.

4.9. Керівник  та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання на розгляд сесії сільської ради достовірних матеріалів, передбачених цим Положенням.

4.10. Сільський голова організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Положення.

4.11. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту затвердження сільською радою звіту про списання майна.

 

 

           Секретар сільської ради                                                            Т.В. Кульпанова

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Кам'янської сільської ради

«Про затвердження Положення  про порядок списання майна  комунальної власності Кам’янської сільської ради»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.

 

Розроблення проекту рішення «Про затвердження Положення  про порядок списання майна  комунальної власності Кам’янської сільської ради» викликано необхідністю удосконалення процесу списання майна  комунальної власності Кам'янської сільської ради; підвищення якості контролю за діяльністю комунальних підприємств.

На даний час відсутнє чинне регулювання для вирішення даної проблеми.

Враховуючи те, що зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів та чинних регуляторних актів, тому вона потребує розв’язання шляхом прийняття даного регуляторного акта, що відповідає нормам чинного законодавства України.

 

2. Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв’язання проблеми за допомогою чинного регулювання.

 

Враховуючи вищезазначене, розроблено проект рішення «Про затвердження Положення  про порядок списання майна  комунальної власності Кам’янської сільської ради». Прийняття рішення забезпечить досягнення встановлених цілей шляхом впровадження прозорих економічних методів регулювання майнових відносин на території Кам’янської сільської ради.

Основними цілями прийняття є:

- встановлення єдиних вимог до порядку списання майна, що є комунальною власністю Кам'янської сільської ради;

-забезпечення контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств;

-підвищення ефективності використання майна Кам'янської сільської ради.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Прийняття такого регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо списання майна, яке належить  Кам'янській сільській раді, а також сприятиме покращенню фінансової та бухгалтерської дисципліни.

 

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

 

Механізм дії даного регуляторного акта полягає у забезпеченні збалансованості інтересів органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств (суб’єктів господарювання) на основі правових та організаційних засад, основних принципів здійснення державного контролю, визначених чинним законодавством.

Ступінь ефективності акта є високим, оскільки встановлюється процедура списання об'єктів комунальної власності Кам'янської сільської ради, підвищення якості проведення контролю, визначаються права і обов’язки сторін під час здійснення контролю, що сприятиме досягненню поставлених цілей державного регулювання.

Цей регуляторний акт містить норми, які спрямовані на приведення його у відповідність до чинного законодавства.

  

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

На дію цього регуляторного акта як позитивно так і негативно можуть вплинути зміни в чинному законодавстві, а саме податковому, та зміни в інших законодавчих актах, якими керуються комунальні підприємства, в залежності від роду діяльності.

Негативно на дію регуляторного акта може вплинути небажання суб’єктів господарювання виконувати його вимоги.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевого та державного бюджетів, оскільки здійснюється в межах повноважень органів місцевого самоврядування.

Для комунальних підприємств додаткові витрати відсутні.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, розрахунок витрат та вигод.

 

Завдяки прийняттю розробленого проекту рішення ради, досягнення передбачених ним цілей буде забезпечуватись існуванням нормативно-правового акту, що дозволить ефективніше здійснювати фінансово-господарську діяльність суб’єктам господарювання, майно яких належить до комунальної власності Кам'янської сільської ради.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта.

Початок впровадження регуляторного акта з дати його прийняття. Строк дії запропонованого регуляторного акта постійний, із можливістю внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства.

 

8. Показники результативності регуляторного акта.

 

Показники результативності дії рішення Кам'янської сільської  ради:

- кількість прийнятих рішень щодо списання об’єктів майна комунальної власності  Кам'янської сільської ради;

- кількість одиниць майна комунальної власності, яке було списане;

- оприбутковано коштів;

- кількість виявлених порушень за результатами списання, відчуження, безоплатної передачі майна суб'єктами господарювання.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитися відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

 Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися  постійними комісіями з питань агропромислового комплексу, земельної реформи та екології, комунальної власності, будівництва  та житлово-комунального господарства та   з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, охорони здоров’я, освіти, культури та торгівельно-побутового обслуговування на підставі статистичних даних виходячи із зазначених  показників результативності.

Базове відстеження – до набрання  актом чинності

Повторне відстеження – через рік з дня набрання актом чинності

Періодичне  відстеження через 3 роки